Friday, February 4, 2011

အစိုးရအဖဲြ႔ကို ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖဲြ႔စည္းမည္

ကိုဝိုင္း | ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၂၉ မိနစ္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ကို ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP မွ အမ်ဳိးသားလြႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔တြင္ ဒုသမၼတေလာင္း ၃ ဦးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ (နအဖ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) သမၼတျဖစ္လာၿပီး၊ သူ၏ ပါတီမွပင္ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ဒုသမၼတ (၁) ႏွင့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းမွာ ဒုသမၼတ (၂) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

“အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေၾကညာပါလိမ့္မယ္၊ ၈ ရက္ေန႔မွာ။ ဘယ္ဌာန ဘယ္ႏွခု၊ အဲဒီဌာနတခုကို ဘယ္သူဦးေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြစာရင္းကို ေၾကညာပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ခန္႔မွန္းလို႔ ရမလဲဗ်ာ။ ဒါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဥစၥာ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ကို သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး အဖြဲ႔၊ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးတို႔၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အသစ္တို႔ကို ေၾကညာပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ) ပုဒ္ခြဲ-၁ ၌ သမၼတက “သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း” ရွိသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ပုဒ္ခြဲ-၃ ၌မူ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး “တပ္မေတာ္သားမ်ား” ကိုသာ ခန္႔ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ၾကီးဌာနအေရအတြက္ကို မသိရေသာ္လည္း ၾကံခိုင္ေရးပါတီဝင္ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၊ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအမတ္မ်ား၊ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဝန္ၾကီးဦးေရ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ တိုးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားကို သမၼတ၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္။

ပုဒ္မ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ အရ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ျဖစ္သြားၿပီး ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း သက္ဆိုင္ရာပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ပုဒ္မ ၂၃၂-ခြဲ (စ်) ႏွင့္ (ည)-၁ တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ားသည္လည္း အလားတူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ (ည)-၂ အရမူ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္မွ “အၿငိမ္းစားယူရန္ သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ရန္မလို” ၾကေပ။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးမင္းမ်ဳိးတင့္လြင္ကမူ အစိုးရအဖြဲ႔စာရင္း ေၾကညာမည္ဟု မၾကားသိေသာ္လည္း “ေရးရာအဖြဲ႔မ်ား” ဖြဲ႔မည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာသည္။

“၄ ခုေလာက္ ဖြဲ႔မယ္ၾကားတယ္။ တဖြဲ႔မွာ ၁၂ ေယာက္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဝင္းၾကီးထဲမွာ အေဆာက္အအံုကေတာ့ အလံုး ၂ဝ ေတြ႔တယ္ဗ်။ ဘာေရးရာလဲေတာ့ မေပၚေသးဘူး။ အေဆာက္အအံုေတြေရွ႕မွာ ဆိုင္းဘုတ္ေရးထားတာလည္း ေရးရာအေဆာက္အအံုလို႔ပဲ ေရးထားတာပဲ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခင္က အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ “ေခါင္းစဥ္” မ်ားကို ဖိတ္စာအတြင္း တပါတည္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း ယေန႔တြင္မူ ဖိတ္စာမေဝဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း) က သူ၏ အခမ္းအနားပိတ္ မိန္႔ခြန္း၌သာ ထည့္ေျပာသြားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီလည္း ပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၁ အရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း) က ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္စီကို သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ၁၁ ဦးတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကေထာက္ခံသည့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ားသာ အမ်ားစု ပါဝင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းေကာင္စီကို ဦးေဆာင္မည့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အဆင့္သာရွိၿပီး သူ၏ ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေမာင္ေအးတို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အကဲခတ္မ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

No comments:

Post a Comment