Wednesday, February 2, 2011

သမၼတႏွင့္ အခြင့္အာဏာ

ကိုဝိုင္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၅ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမ်ားမွာ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း) ႏွင့္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေစာသိန္းေအာင္၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း (ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ ရခိုင္ RNDP မွ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တို႔ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အမတ္မ်ားက သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ မည္သူျဖစ္သည္ကို ခ်န္လွပ္ထားသည္။

သမၼတအရည္အခ်င္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ၾကံ့ဖြံ႔အမတ္မ်ားျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း)၊ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဦးျမညိမ္း တို႔အပါအဝင္ တပ္မေတာ္အမတ္တဦး စုစုေပါင္း ၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အခန္း-၃၊ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ အပိုဒ္ (ဃ) “ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး” အျမင္မ်ားလည္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္တၾကိမ္ သမၼတအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည္အထိ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၅ဝ အရ ေနျပည္ေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ” အျဖစ္ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး “ထူးျခားေသာအေျခအေန” ရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး သမၼတက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေနသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္မခံသည့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ေနဆဲ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ “နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး” အေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပခဲ့ေပ။

သမၼတ၏ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆ဝ၊ ၆၁ တို႔ တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ယူရန္မလိုပဲ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃ဝ ရွိေနသည္။

ထုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအနက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကိစၥ၊ ဆည္ေျမာင္း တာတမံႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနက္ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ အခြန္ကိစၥ၊ အႏုျမဴစမ္းသပ္မႈပိတ္ပင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ခိုလံႈခြင့္ေပးေရး၊ ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း သြားလာမႈ၊ စာတိုက္၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္ (စ္)၊ အီးေမး၊ အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္ႏွင့္ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ၊ သဘာဝစြမ္းအင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ေဖာ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး စသည္တို႔လည္း ပါဝင္ေနသည္။

လက္ရွိ စစ္အစိုးရက ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ကုလားဂုတ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဘုတ္ျပင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ က “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ကို ဆန္႔က်င္၍ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၃၆ အရလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မည္ဟု သေဘာတူၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွ ဆႏၵမဲေပး ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကေထာက္ခံသည့္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက အမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးမွာ မလြယ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment