Monday, March 28, 2011

ၿမန္မာ့အေရးကို စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ရန္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ၀င္ေရာက္လက္မွတ္ထိုးေပးၾကပါရန္

Burma needs Military Intervention Petition

မ်ိဳးခ်စ္ၿမန္မာမ်ားခင္ဗ်ား

ၿမန္မာၿပည္တြင္ တိုင္းၿပည္၏ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကိုမိမိတို ့ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေရာင္းခ်
ၿဖဳန္းတီး ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ၿမန္မာၿပည္သူလူထုႀကီး
တရပ္လံုးကိုလူမွဳဒုကၡဆင္းရဲတြင္းသို ့နက္ရွုိင္းစြာပို ့ေဆာင္ေပးေနသည့္အဓိကအေႀကာင္း
တရားႀကီးၿဖစ္သည္ ထိုစနစ္ဆိုးႀကီးသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ခိုင္မာစြာအၿမစ္္တြယ္လွ်က္ရွိၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူတို ့၏ အသက္ ေသြးေခ်ြးတို ့က္ို ၿမိန္ယွက္စြာစေတးရ်္ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ တကိုယ္ေကာင္း၀ါဒ ကိုသာတဖက္ သတ္ အားေပးကူညီလွ်က္ရွိခဲ့ေပသည ္။ အခ်ိန္ႀကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားလံုးပါးပါးသြား
ရမည့္အေၿခအေနသို ့က်ေရာက္သြားမည့္ အႏၱရယ္ရွိသလိုတိုင္းၿပည္တိုးတက္ရာတိုးတက္
ေႀကာင္းကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ၿပဳမည့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ လူသား အရင္း အၿမစ္မ်ား ၿဖစ္သည့္
ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား ကမာၻ ့အဆင့္မီ ထြန္းကား လာေရးကိုလည္း မတရား ဥပေဒ
မ်ားၿဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမွဳမ်ားကိုပိတ္ပင္တားဆီးလွ်က္ရွိသလို အရပ္သားပညာေရး ဘတ္ ဂ်က္ကို နည္းပါးစြာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို သာတိုင္းၿပည္၀င္ေငြ၏ ေလးပံုတပံုကို မိုက္ရိုင္းစြာလ်ာထားသတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ၿပည္သူလူထုဘ၀တိုးတက္ေရးကို မႀကည့္ဘဲ မိမိတို ့ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကိုသာ ေစာင္းေပးရ်္ ၿပဳလုပ္ ေန
ေသာစစ္အာဏာရွင္ဆိုးတစု အား တြန္းလွန္ရန္ မွာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီမွဳၿဖင့္
ႏိုင္ငံၿခားတပ္မ်ား စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ ေၿဖရွင္းမွသာၿမန္မာ ၿပည္သူမ်ား စစ္က်ြန္ဘ၀မွလြတ္ေၿမာက္ရ်္ ေႀကာက္ လန့္ကင္းကြာလြတ္လပ္ေသာလူသားမ်ား အၿဖစ္ေနထိုင္ႏိုင္
္ႀကမည္ၿဖစ္သည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီမွဳၿဖင့္ႏိုင္ငံၿခားတပ္မ်ားၿမန္မာႏိုင္
ငံသို ့ အၿမန္ဆံုး၀င္ေရာက္ၿပီး လစ္ဗ်ားတြင ္ေနတိုးတပ္ဖြဲ ့မ်ားက ကာဒါဖီ တပ္ဖြဲ ့မ်ား ရဲ႕ ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို တားဆီးသကဲ့သို ့နအစစ္အစိုးရ ၏ ဖိနိပ္မႈမ်ား ကို တားဆီးရန္ ႏွင့္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၏ လူ မွဳ ဒုကၡကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ေတာင္းဆိုမွဳကို သေဘာတူ
လက္မွတ္ထိုးႀကရန္အထူး လို အပ္ေန ပါသည္ ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဥေရာပႏို္ငံမ်ားသည္ ၿမန္မာ့အေရးကို စစ္ေရးအရင္ေရာက္ရန္ လက္
တြန္ ့ေနသည္မွာ ၄င္းတို ့ကိုက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအၿဖစ္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားကၿမင္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရ်္ၿဖစ္ပါသည္ ။
၄င္းစစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္မွဳသည္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားကို လူသားၿခင္းစာနာေသာအားၿဖင့္
စစ္က်ြန္ဘ၀မွ လြတ္ေၿမာက္ လာေစရန္ ကူညီၿခင္းအၿဖစ္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားက လိုလို
လားလား ဖိတ္ေခၚေႀကာင္းသိလွ်င္ ၄င္းတို ့အေနႏွင့္ၿပတ္သားစြာလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္
မည္ၿဖစ္သည္ ။
မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး မကြယ္လြန္မီ နယူးေယာက္ၿမိဳ ့တြင္ေတြ ့စဥ္က ” အကယ္ရ်္ အေမရိကန္ေရတပ္ႀကီး ဗမာၿပည္ကိုခ်ီတက္မည္ဆိုလွ်င္သေဘာၤဦးခန္းမွာ သာသနာ့
အလံစိုက္ထူၿပီး ငါလိုက္မယ္ကြ”ဟုမိန္ ့ဆိို ဘူးပါသည္ ။

ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၵဘာသာေခါင္းေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကပါလိုလားေနေသာႏိုင္ငံ
ံၿခားတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာေစလိုမွဳကို ဗုဒၵဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကပါ သာသနာ့ၿပန္ ့ပြားေရးကိုရည္စူးရ်္ လက္မွတ္ေရးထ္ိုးကူညီႀကပါရန္ပန္ႀကားအပ္ပါသည္ ။

ယေန ့ေခတ္သည္ အင္တာနက္ေခတ္ၿဖစ္သည္။ သတင္းေမွာင္ခ်ရ်္ လိမ္ညာလွည့္စားကာ
ၿပည္သူတို ့ကိုဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေခတ္သည္ေန၀င္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္ ။
ထို ့ေႀကာင့္ ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားမ်ား တိုင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္ ၊ တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္ လက္မွတ္
္ေရးထိုးႀကပါရန္ပန္ႀကားအပ္ပါသည္ ။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား( ျပည္ပ )

No comments:

Post a Comment