Saturday, March 19, 2011

မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရပ္ ကုလ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ထက္ေအာင္ Friday, 18 March 2011 17:36

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အသစ္အျဖစ္ အဓိက နယ္ပယ္ ၄ ရပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (Humanitarian Partnership Group) ၏ လစဥ္အစည္းအေ၀း၌ ယင္း အဓိကနယ္ပယ္ ၄ ရပ္အတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ညိွႏိႈင္းေရးမႉး႐ံုး၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ညိွႏိႈင္းေရးမႉး Bishow Parajuli က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္သည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၅ သက္တမ္းအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၄ ရပ္မွာ (၁) စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေရးအပါအ၀င္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ ႏွစ္ရပ္စလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၂) အရည္အေသြးရိွေသာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ညီတူညီမွ် လက္လွမ္းမီွမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ (၃) သဘာ၀ေဘးဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၄) ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား အားေကာင္းရွင္သန္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ယခင္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ုမဟာဗ်ဴဟာသစ္၏ စတုတၳေျမာက္ အခ်က္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီယႏၱယားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား အားေကာင္းရွင္သန္ေရးကို ထည့္သြင္းထားသည္။ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္သစ္ ေၾကညာခ်က္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္တိုက္က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Bishow Parajuli က အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ “ကုလသမဂၢ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ကာလအတြက္ ရိွေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္၌္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွအေျခအေနအေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေခ်။ ထိုလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳမီ ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွမရိွ၊ လာမည့္ စစ္ဖက္အရပ္ဖက္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑သည္ ပို၍လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေျခရိွမရိွ မည္ကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ကုလသမဂၢ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအး၀င္းက “နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုပဲ ပညာရွင္အဆင့္ေတြနဲ႔ပဲ ရိွပါတယ္။ အစိုးရအသစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယခင္က ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၌္ ယိုယြင္းေနေသာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားအတြက္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္ကို ပိုမိုသံုးစြဲရန္ မၾကာခဏ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရသစ္၏ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသံုးစရိတ္ခြဲေ၀မႈတြင္ ပညာေရးအတြက္ ၄.၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ၁.၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစီသာ ခြဲေ၀ေပးထားသည္။

အစိုးရဘတ္ဂ်က္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ သေဘာထားအျမင္ကို ေမးၾကည့္ရာတြင္ “ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔က ထြက္တယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ၾကားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ တရား၀င္ဘာမွ မရိွေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ဆိုရင္ အစိုးရမွာ အဓိကတာ၀န္ရိွပါတယ္” ဟု ဦးေအး၀င္းက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔က အတိုင္းအတာတခုအထိပဲ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းမပါဘဲ လုပ္လုိ႔မရဘူးခင္ဗ်” ဟု ဦးေအးဝင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၌ ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္ဒဏ္၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဆိုင္ကလုန္း ဂီရိဒဏ္တို႔ကို ခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ လူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခု ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းဂီရိဒဏ္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကူညီရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စ၍ တႏွစ္တာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀.၂ သန္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာနမွတဆင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းအထိ တိုးျမွင့္သံုးစြဲသြားမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည့္အေပၚ ကုလသမဂၢက ၀မ္းသာႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment