Tuesday, June 19, 2012

လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း သမၼတၫႊန္ၾကားရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျပည္သူမ်ား လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖၚထုတ္
ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေပးသည့္နည္းကို သံုးသင့္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က လမ္းၫႊန္ မွာၾကားလိုက္သည္။

အဂၤါေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားကို သမၼတ က လမ္းၫႊန္မွာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
theinsein
“ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ယေန႔ လမ္းမေပၚ ထြက္၍ ဆႏၵျပရန္မလိုဘဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတ က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ေမလအတြင္းမွာပင္ စက္႐ုံေပါင္း ၅၇ ႐ုံမွ အလုပ္သမား ၃၆,၈၁ဝ ဦးက လစာတိုးေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဇြန္လအတြင္း လိႈင္သာယာ အမွတ္ ၂ စက္မႈဇုန္ရွိ Myanmar Sunny အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ မိုးထိမိုးမိ ေရႊေမွာ္မွ အလုပ္သမားမ်ားက တပိုင္တႏိုင္
ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ျပည္လည္ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တယ္ဆိုၿပီး လမ္းမေပၚမွာ လူအုပ္နဲ႔ထြက္ အစုအေဝးနဲ႔ ေသြးထိုးမႈ ပါလာတဲ့ အခါ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္၊ လံုၿခံဳမႈ ထိခိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္အထိ ႐ုတ္ခ်ဥ္းေျပာင္းလဲ သြားတတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ သေဘာသဘာဝကို ရင့္က်က္ယဥ္ေက်းေသာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာ့အလယ္မွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ အားလံုးနဲ႔ စတုတၳမ႑ိဳင္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ လက္တြဲ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးသိန္းစိန္ က ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ေမလအတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း သမၼတက ရည္ၫႊန္းၿပီး တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြး စသည့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လမ္းၫႊန္သြားသည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအင္ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾက ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ လတ္တေလာ အစီအစဥ္ မ်ားကို အျမန္စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ေရတိုေရရွည္အတြက္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ လွ်ပ္စစ္က႑ကို ခ်ိတ္ဆက္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာသြားသည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) တႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၇.၇% တိုးတက္ရန္ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသြားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ အထက္မွေအာက္သို႔ ေစခိုင္း လုပ္ကိုင္ေစျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တင္ျပ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း သမၼတက လမ္းၫႊန္သြားခဲ့သည္။

“ေရွးကကဲ့သို႔ Top-Down ခြဲေဝခ်ထားမႈမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္အညီ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဦးစားေပး က႑ႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္ကစၿပီး Bottom-Up လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတက ေျပာသြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment